You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.
  • Offline chủ nhật hàng tuần

  • Gửi ảnh dự thi

  • VIPI Show

  • Liên Hệ Quảng Cáo

Nội quy cuộc thi Grand Prix 2013

- Grand Prix 2013 là cuộc thi được tổ chức rộng rãi cho tất cả thành viên của website yeunhiepanh.net tham gia.
- Tất cả các nhân viên chính thức, nhân viên hợp đồng, cộng tác viên của website yeunhiepanh.net hoặc đơn vị phối hợp thực hiện(sau đây sẽ được gọi là BTC) sẽ không được tham gia.

Thí sinh đủ điều kiện:

- Người dự thi có trách nhiệm bảo đảm cho yeunhiepanh.net khỏi bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến sự tham gia vào Cuộc thi này và liên quan đến hành vi vi phạm Điều kiện và Điều khoản được nêu tại đây.
- Người dự thi dưới 18 tuổi phải có sự chấp thuận của người giám hộ hoặc cha mẹ trước khi nộp bài dự thi
- Khi tham dự cuộc thi Grand Prix 2013, bạn vẫn được tham dự các cuộc thi ảnh khác của yeunhiepanh.net

+ Đọc tiếp 

Chưa có cuộc thi nào.
  » Xem bộ ảnh của tôi đã tham gia